ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นั้น บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้

รายชื่อผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้

ใบรายงานตัว