ประกาศ ปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จากรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online)

ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบเหตุอุทกภัยโดยมีระดับน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ ทั้งบริเวณภายในและเขตพื้นที่รอบนอก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซต์ (Onsite)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงให้ปรับเปลี่ยนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น จากรูปแบบออนไซต์ (Onsite) เป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ระดับน้ำจะเป็นปกติหรือจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

พิมพ์ประกาศ