ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565

ด้วย ในภาคเรียนที่ 2/2565 จะมีนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฏิบัติดังนี้

  • ให้ตัวแทนหมู่เรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล สามารถติดต่อขอรับได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ชั้นที่ 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น
  • ให้ตัวแทนหมู่เรียนรวบรวมแบบฟอร์มคำร้อง ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 และมารับคำร้องคืนเพื่อนำไปชำระเงินตามวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย
  • อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565
  • นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 18 กันยายน 2565

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

หมู่เรียนนักศึกษาภาคพิเศษที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2565