ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบมหกรรมวิชาการ) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2566

     วันกำหนดเข้ารับ

Read more

ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2566

ด้วย ในภาคการศึกษาที

Read more

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนหมวดวิชาเลือกเสรี ที่มีผู้เลือกเรียนต่ำกว่าแผนที่เปิดรับ ในภาคการศึกษาที่ 1/2566

ตามที่มหาวิทยาลัย ได

Read more

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566

ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึก

Read more

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและผลการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more