ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2,612 Views

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ในอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม และตรวจสอบรายชื่อ

เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา