ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567

1,034 Views

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการดังนี้
อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2567 <<