ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 3/2566

11,169 Views

ด้วย ในภาคการศึกษาที่ 3/2566 จะมีนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยมีรายชื่อหมู่เรียนดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1  จึงให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังไฟล์แนบดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอสำเร็จผ่านระบบบริการการศึกษา