ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกตามบัญชีท้ายประกาศนี้

<< อ่านประกาศเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อ >>