ประกาศ การขอสำเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคพิเศษ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565

ด้วย ในภาคเรียนที่ 3/2565 จะมีนักศึกษาภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จึงให้นักศึกษาที่คสดว่าจะสำเร็จการศึกษาปฎิบัติดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม และหมู่เรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2565