ประกาศ การกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์   ภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.พ.) ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษา >> CLICK อ่านประกาศเพิ่มเติม