ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

5,762 Views

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว และจะทำการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากอันถือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยจึงใช้การคัดเลือกแทนการสอบคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียน ความรู้ภาษาอังกฤษ Portfolio และคลิปวิดีโอแนะนำตนเอง โดยผู้สมัครสามารถส่งคลิปวิดีโอแนะนำตนเองและ Portfolio ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทครูสายผู้สอน และประเภทบุคคลทั่วไป/ธุรการโรงเรียน ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่ประสงค์เข้ารับ การคัดเลือกมหาวิทยาลัยยินดีคืนเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคาร โดยผ่านช่องทางพิเศษทางไลน์กลุ่ม ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) ราชภัฏเลย
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายละเอียดและบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

รายชื่อผู้สมัคร >> CLICK

เกณฑ์การคัดเลือก >> CLICK