ประกาศ การติดต่อราชการในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การติดต่อราชการในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
__________________________

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (Covid-19) ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 1 – 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและการให้บริการ ในส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้
          1. การติดต่อการประสานงานและการบริการด้านหน้าเคาน์เตอร์
ให้เลี่ยงการติดต่อ การประสานงาน และการบริการด้านหน้าเคาน์เตอร์ทุกกรณีให้มากที่สุด โดยให้ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ของประกาศนี้
          2. การยื่นคำร้องขอหลักฐานการศึกษาต่างๆ
                  2.1 ให้ดำเนินการผ่านทางการส่งพัสดุภัณฑ์
                          2.1.1 ดาวน์โหลดคำร้องจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
                          2.1.2 ส่งคำร้อง รูปถ่ายและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียม ส่งถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 หมู่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
                          2.1.3 การชำระเงินค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท (ยกเว้นใบรับรองการเป็นนักศึกษาไม่ต้องชำระ) ให้โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 981-2-72489-3 ชื่อบัญชี เงินค่าประกัน – รับฝาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือถ้าชำระเป็นธนาณัติให้สั่งจ่ายในนามผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                  2.2 การดำเนินการช่องทางด่วนพิเศษ
                          2.2.1 ดาวน์โหลดคำร้องจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
                          2.2.2 ถ่ายรูปคำร้องและหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งได้โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 981-2-72489-3 ชื่อบัญชี เงินค่าประกัน – รับฝาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าไปในไลน์กลุ่ม ชื่อกลุ่ม LRU งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ E-mail : lru.academic@gmail.com หรือ Facebook : ส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน เพื่อจะได้จัดทำหลักฐานไว้ก่อน
                          2.2.3 ส่งรูปถ่าย ถึงสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 หมู่ 11ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
                  2.3 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหลักฐานกลับคืนให้ทางไปรษณีย์ โดยขอให้ระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับหลักฐานให้ถูกต้องชัดเจน
          3. การรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 500 บาทของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งจะอนุมัติผลการศึกษาในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นี้ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาติดตามข่าวสารจากคณะต้นสังกัดของนักศึกษาในการดำเนินการแจกจ่าย

          ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

คลิก << พิมพ์ประกาศ >> คลิก