รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและผลการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการเปิดโอกา

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more