แจ้งรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

แจ้งรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ

Read more

ประกาศ หลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

แจ้งรายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มารายงานตั

Read more

ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภั

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more