รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับ

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสุดท้าย) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัย

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและผลการคัดเลือกนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่คัดเลือกตามเกรดเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศ งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) ในวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ตามที่สำนักงานคณะกรร

Read more

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และวันเลือกสาขาวิชาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read more