ประกาศ การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางอินเทอร์เน็ต ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา19 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2563 ทางอินเทอร์เน็ต
ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
__________________________

           ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ซึ่งได้กำหนดการรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น
           แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 – 5
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศการขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ทางอินเทอร์เน็ตออกไปจนกระทั่งถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563

           ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

คลิก<< พิมพ์ประกาศ >>คลิก