ประกาศ เรื่อง  การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2561

—————————–

                   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาภาคปกติ ได้เลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนมากขึ้น หรือลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาปกติ  หรือลงทะเบียนเรียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตรกำหนด  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  ในปีการศึกษา  2561  โดยให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามเงื่อนไขและกำหนดการ >> อ่านประกาศเพิ่มเติม >>