ประกาศ เกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จะต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด ประกอบกับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506/ว 226 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวียนแจ้งมหาวิทยาลัยว่าในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ.2558 ให้มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวิธีการของตนเองเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก นั้น ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0224.1/ว 1119 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เสนอคณะกรรมการมาตรฐาน การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยสามารถกำหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการกำหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ตามแนวทางเดิมที่ได้เคยแจ้งมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 12.4 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และมติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และหนังสือที่ อว 0224.1/ว 1119 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ดังนี้

1. ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ โดยสอบผ่านตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1.1 TOEFL (PBT) ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ
1.2 TOEFL (CBT) ไม่ต่ำกว่า 130 หรือ
1.3 TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 55 หรือ
1.4 IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
1.5 TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550
ในกรณีที่สอบผ่านเกณฑ์ก่อนเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีระยะเวลาที่สอบผ่านแล้วย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้าเป็นนักศึกษา


2. กรณีที่ไม่มีหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1 อาจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้
2.1 เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยผลการสอบในแต่ละด้านต้องสอบผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ
2.2 เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับดุษฎีบัณฑิตที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย และสอบผ่านการอบรมตามเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป


3. ให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกยื่นหลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ที่งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อที่จะได้จัดทำประกาศและแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

4. ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดในประกาศนี้ให้ถือเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 33 (3) ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาตามหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาจะต้องสอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา


5. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และ คำวินิจฉัยของอธิการบดีให้เป็นที่สุด


ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับแก่นักศึกษาผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

พิมพ์ประกาศ