ประกาศ ยกเลิกการสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางสอบ และให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา ดำเนินการสอบตามความเหมาะสม ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตามปฏิทินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติ สอบกลางภาคในระหว่างวันที่ 18 – 25 มกราคม 2564 และสอบปลายภาคในระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2564 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นั้น
เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายพื้นที่การแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่ และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไป ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการกำหนดและบังคับใช้ตามมาตรการต่าง ๆ ที่มีการกำหนดจังหวัดเป็นพื้นที่ 3 ระดับ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศบค.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้ยกเลิกการสอบกลางภาคและปลายภาคตามตารางสอบที่กำหนด ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับการส่งผลการเรียนให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาดำเนินการสอบตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชาสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยขอให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 รวมถึงขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการสอบกลางภาคหรือปลายภาคให้กับนักศึกษา ขอให้อาจารย์ผู้สอนประจำวิชา พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<