ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลยมาแล้วนั้น แต่เนื่องจาก ทางมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 28 มิถุนายน 2564 และยังมีผู้สนใจประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาเพิ่มเติมตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในหลักสูตรและสาขาวิชา ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK
ใบสมัคร
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการสมัครทางออนไลน
สมัครทางออนไลน์
แบบฟอร์มรายงานตัว
ค่ารายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการรายงานตัวทางออนไลน์