แจ้งสถานที่ตามจุดฝึกซ้อมย่อย(การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร)

การฝึกซ้อม รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

 • กลุ่มที่ 1 หอประชุมขุมทองวิไล เลขที่นั่งบัณฑิต 1 – 874
 • กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เลขที่นั่งบัณฑิต 875 – 1436
 • กลุ่มที่ 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เลขที่นั่งบัณฑิต 1437 – 2001

การฝึกซ้อม รุ่นที 2 วันพุธที่ 14 กันยายน 2565

 • กลุ่มที่ 1 หอประชุมขุมทองวิไล เลขที่นั่งบัณฑิต 2002 -2820
 • กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เลขที่นั่งบัณฑิต 2821 – 3335
 • กลุ่มที่ 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เลขที่นั่งบัณฑิต 3336 – 3859

การฝึกซ้อม รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

 • กลุ่มที่ 1 หอประชุมขุมทองวิไล เลขที่นั่งบัณฑิต 3860 – 4589
 • กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เลขที่นั่งบัณฑิต 4590 -5014
 • กลุ่มที่ 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เลขที่นั่งบัณฑิต 5015 -5471

การฝึกซ้อม รุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

 • กลุ่มที่ 1 หอประชุมขุมทองวิไล เลขที่นั่งบัณฑิต 5472 – 6201
 • กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น เลขที่นั่งบัณฑิต 6202 – 6703
 • กลุ่มที่ 3 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา เลขที่นั่งบัณฑิต 6704 – 7196

รายชื่อและกำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. 2565