แจ้งรหัสนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก่น