แจ้งประชาสัมพันธ์ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 วิชา 0003101:ระบบสังคมไทย, 0003102:ระบบสังคมโลก, 0005102:พลเมืองที่เข้มแข็ง

ข้อมูลตารางสอบปลายภาค 2/2562 วิชา 0003101, 0003102, 0005102
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่มเรียน ห้องสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ
0003101-54 ระบบสังคมไทย LG01 19202 23/3/2563 13:00-14:30 น.
0003101-58 LG02 19401
LG03 19403
LG04 19406
LG05 19410
19411
LG06 19412
19501
LG07 19503
19504
0003102-58 ระบบสังคมโลก LG02 19801 25/3/2563 10:35-12:05 น.
LG03 19802
LG04 19706
LG05 18507
18508
LG06 18601
18602
LG07 18603
18604
0005102-62 พลเมืองที่เข้มแข็ง LG01 19704 23/3/2563 15:00-16.30 น.
LG02 19706
LG03 19801
LG04 19802
LG05 19803
LG06 19804
LG07 19806