แจ้งกำหนดการและตรวจสอบรายชื่อ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย


กำหนดการ >> CLICK

ตรวจสอบรายชื่อ >> CLICK