วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การบัญชี
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
เศรษฐศาสตร์
การตลาดดิจิทัล
การจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การท่องเที่ยวและการโรงแรม