วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์