รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.53 น.

ให้นักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นเป็นรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ก่อนที่จะกรอกข้อมูลให้ตรวจสอบว่าใช่ชื่อนามสกุลของนักศึกษาหรือไม่ เพื่อป้องกันการใช้รหัสนักศึกษาเข้าระบบผิด หากไม่ใช่ชื่อนามสกุลนักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบหมายเลขรหัสนักศึกษาใหม่