ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวด 3 ข้อ 13.1 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน และผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.70 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 4,6,8,10,12,14,16,18,20 และที่ 22 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนอาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ ดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

พิมพ์ประกาศ

สามารถขอตรวจสอบรายชื่อได้งานทะเบียนและประเมินผล