ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวด 3 ข้อ 13.1 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2563) และผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.70 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 4,6,8… นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา 2562, 2561 และ 2560) อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ ดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิมพ์ประกาศ
รายชื่อให้ตรวจสอบสถานะนักศึกษาในระบบบริการการศึกษา