ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 หมวด 3 ข้อ 13.1 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2562) และผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.70 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 4,6,8… นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา2560และ 2561)
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาฯ ดังกล่าว จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อหน้าห้องงานทะเบียน

พิมพ์ประกาศ >> CLICK