ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา

                 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555  หมวด 3 ข้อ 13.1 ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา 2561) และผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.70 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาที่ 4,6,8… นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน (สำหรับนักศึกษาเริ่มเข้าเรียนปีการศึกษา 2560, 2559 และ 2558)

                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับฯ  ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาดังกล่าว   จึงให้นักศึกษาที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์  เมื่อสิ้นภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

** รายชื่อสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน **