ประกาศ แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อให้การจัดเรียนการสอน และการสอบ การฝึกอบรม การใช้สนามกีฬา การทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รวมถึงการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 18 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 และประกาศจังหวัดเลยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 มาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันโรค 2019 (COVID-19) รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop COVID Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตาม มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม