ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการส่งผลการเรียน
ในกรณีสถานการณ์อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
__________________________

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1 – 5 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสอบ การส่งผลการเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดังนี้
          1. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ให้งดการเรียนการสอนแบบเข้าชั้นเรียนทุกรายวิชาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบไม่เข้าชั้นเรียน เช่น การสอนผ่านระบบออนไลน์ การมอบหมายงาน การบันทึกวีดิทัศน์ การให้ค้นคว้างาน และส่งงานทางออนไลน์ เป็นต้น โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา สมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 นอกจากนี้ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ให้ลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
          2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานทุกรูปแบบ ให้สาขาวิชายกเลิกทั้งหมด เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาที่จะต้องลงทะเบียนในรายวิชาฝึกฯ หรือกรณีที่นักศึกษาอยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงานทุกรูปแบบ ให้สาขาวิชาเรียกตัวนักศึกษากลับมหาวิทยาลัยและให้ดำเนินการพิจารณาปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน โดยให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.4
          3. การสอบในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การสอบเค้าโครง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สอบวัดคุณสมบัติ เป็นต้น ให้สาขาวิชา/คณะสามารถปรับรูปแบบการสอบได้ โดยอาจจะใช้วิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นต้น
          4. การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษให้ยกเลิกการสอบในห้องเรียนทุกรายวิชา ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลได้ตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้วิธีการสอบผ่านระบบออนไลน์ การทำข้อสอบที่บ้าน การทำรายงาน หรือการมอบหมายงาน เป็นต้น โดยขอให้คงความครบถ้วนของการวัดสมรรถนะ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ทั้งนี้ขอให้สื่อสารกับนักศึกษาให้เข้าใจถึงความจำเป็นสำหรับการปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
          5. การเลื่อนสอบและการส่งผลการเรียน
                  1) กรณีเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดสอบตามที่กำหนดในข้อ 4 และดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนนักศึกษา และส่งผลการเรียนนักศึกษาให้แล้วเสร็จตามปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนนั้น ๆ
                  2) กรณีมิใช่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนสามารถใช้ดุลยพินิจในการเลื่อนสอบได้ตามความเหมาะสม และมหาวิทยาลัยอนุโลมมิให้มีการติดตามทวงถามผลการเรียนยกเว้นกรณีที่จะสำเร็จการศึกษา
          6. ให้คณะ ศูนย์ สำนักฯ และอาจารย์ผู้สอนแนะนำนักศึกษาให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ชุมชนที่มีการระบาดและงดกิจกรรมดำเนินการใด ๆ ที่รวมกลุ่มทุกประเภท
          7. กรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ
                 

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 

                  ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

 

คลิก << พิมพ์ประกาศ >> คลิก