ประกาศ เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

————————————————

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 และประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความรอบคอบ รัดกุม มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา จากกำหนดการเดิมคือวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ไปเป็นวันที่ 17 มิถุนายน 2562

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

<< พิมพ์ประกาศ >>