ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามสาขาที่เลือกเป็นลำดับ 1)

<< อ่านประกาศเพิ่มเติม >>