ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม)  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.หลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)

1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

           1.1.1 สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะ/สาขาวิชา

รหัส

จำนวน

การคัดเลือก

คณะครุศาสตร์

1.  ฟิสิกส์

11409

3

คัดเลือกจากคะแนนสอบวิชาพื้นฐาน  วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก /สอบสัมภาษณ์

2. ศิลปศึกษา

11413

1

คัดเลือกจากคะแนนสอบวิชาพื้นฐาน  วิชาวัดแววความเป็นครู วิชาเอก /สอบสัมภาษณ์

1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

           1.2.1 สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะ/สาขาวิชา

รหัส

จำนวน

การคัดเลือก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาธารณสุขศาสตร์

12401

14

คัดเลือกจากคะแนนสอบวิชาพื้นฐาน หรือ คัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

1.3  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

           1.3.1 สาขาวิชาที่เปิดรับ

คณะ/สาขาวิชา

รหัส

จำนวน

การคัดเลือก

คณะวิทยาการจัดการ

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

14407

87

คัดเลือกจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) /สอบสัมภาษณ์

1.4 หลักสูตร/สาขาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรตามประกาศฯ ในข้อ 1.1-1.3  ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครและการรับนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมได้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ในเวลา 09.00 น.- 16.00 น. ณ ห้องงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ได้ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ เว้นเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 042 – 813060 หรือ 042 – 835224 – 8 ต่อ 41127 – 41132

<<อ่านประกาศเพิ่มเติม >>

<< สมัครออนไลน์ >>