ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ประจำปีการศึกษา  2562

——————————————————

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มีกำหนดการรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>