ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทรับตรง  ประจำปีการศึกษา  2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในวันอาทิตย์ที่ 19  มกราคม  2563 และรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – วันที่ 10 มกราคม 2563 ระดับปริญญาตรี  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  นั้น  บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติ ดังนี้   >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อ >> คลิก