ประกาศ หลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 และกำหนดการสอบคัดเลือก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 22 เมษายน 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น บัดนี้ งานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศหลักสูตรที่เปิดได้และเปิดไม่ได้ในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้  อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

สาขาวิชาที่เปิดไม่ได้

สาขาวิชาที่เปิดได้