ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2566 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้ที่ต้องสอบคัดเลือกพร้อมทั้งรายละเอียดของการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้มารายงานตัว ข้อมูลณ วันที่ 3 มีนาคม 2566