ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

                 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

                 ผู้สมัครสามารถเลือกรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ ยกเว้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้สมัครแจ้งความประสงค์มายังมหาวิทยาลัย ภายในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565  โดยผ่านช่องทางดังนี้

                     1) รายงานตัวทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ ระบบรับสมัคร (reg.lru.ac.th/registrar/apphome.asp) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการรายงานตัวได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (https://lru.ac.th/) ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

เรียน      ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234  ถนน เลย – เชียงคาน  ตำบลเมือง

อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

รหัสไปรษณีย์  42000

                 2) รายงานตัวทางไปรษณีย์ ให้นำส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการรายงานตัวโดยจ่าหน้าซองจดหมายนำส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565

                 3)  รายงานตัวด้วยตนเอง นำหลักฐานและเอกสารการรายงานตัว ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น   1 อาคารเรียนรวม   8  ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชยตามประกาศของทางราชการ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศในขณะนั้น

พิมพ์ประกาศ

รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาตรี

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ ระดับปริญญาตรี

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครเพื่อรายงานตัว