ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิมเติม
รายชื่อผู้สมัคร
แบบฟอร์มรายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์