ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2564 และได้กำหนดให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือกรายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม
รายชื่อผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์รายงานตัว
ขั้นตอนการรายงานตัวทางไปรษณีย์
ขั้นตอนการรายงานตัวออนไลน์
รายงานตัวออนไลน์
ค่ารายงานตัว