ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1) และให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้
1. ผู้สมัครในหลักสูตร และสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่นั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มหาวิทยาลัยจึงให้มีการเลื่อนการสอบคัดเลือกออกไปก่อน โดยจะประกาศรายชื่อและรายละเอียดในการสอบให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 13 เมษายน 2563 นี้
2. ผู้สมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือกได้แก่ ผู้สมัครและเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในสาขาวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาตามข้อ 1 สามารถรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 – 26 เมษายน 2563 ดังวิธีการตามรายละเอียดท้ายประกาศ ซึ่งสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบ มีดังนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563

รายชื่อผู้มารายงานตัวรอบรับตรง ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้มารายงานตัวรอบทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563