ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 9 มกราคม 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการ รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัครสาขาที่เปิดได้

รายชื่อผู้สมัครสาขาที่เปิดไม่ได้

ใบรายงานตัว