ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 และได้กำหนดให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตร สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สามารถรายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้วในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – 13 มกราคม 2564 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ในระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

พิมพ์ประกาศ >> CLICK

รายชื่อผู้สมัครมารายงานตัว