ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาเปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา  2562

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

          แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการดังนี้

<< อ่านประกาศเพิ่มเติม >>