ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมทั้งรหัสประจำตัวนักศึกษาและ
หมู่เรียน ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 โดยติดตามวัน เวลา กำหนดการปฐมนิเทศได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lru.ac.th

พิมพ์ประกาศ

รายชื่อผู้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

จองชุดเฟรชชี่ และเครื่องหมายแต่งกาย