ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 และได้กำหนดให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ในหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สามารถสมัครและรายงานตัวได้โดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือกมหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้ว ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2565 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 โดยติดตามกำหนดการปฐมนิเทศได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lru.ac.th

พิมพ์ประกาศ

รายชื่อผู้มารายงานตัว