ประกาศ รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 และได้กำหนดให้ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก สามารถรายงานตัวได้เลยโดยไม่ต้องรอประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครและได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาแล้วในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 27 เมษายน 2565 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 โดยติดตามกำหนดการปฐมนิเทศได้ ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lru.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

พิมพ์ประกาศ 

รายชื่อผู้มารายงานตัว